Vantaan Golfpuiston tiedote

Vantaan Golfpuiston tiedote 21.6.2018

Vantaan Kaupunki on ilmoittanut tekevänsä tutkintapyynnön Vantaan Golfpuisto Oy:stä. Tutkintapyynnön perusteena on Vantaan Kaupungin näkemys siitä, että kaupungilta vuokrattua aluetta olisi käytetty maksulliseen maan läjitystoimintaan ilman lupaa, eikä sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen golfkenttänä. Lisäksi Vantaan Kaupungin selvitysten mukaan alueelle on tuotu maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät sallitut raja-arvot.

Lisäksi Vantaan kaupunginjohtaja on YLE:n haastattelussa (https://yle.fi/uutiset/3-10261746) 19.6.2018 Vantaan Golfpuisto Oy:n tarjouskilpailuun osallistumiseen liittyen ilmoittanut, että ”Jo tarjouspyynnön ehtona oli se, että maanläjitystä ei tehdä, ja kun yrittäjä vakuutti, että hän ei sitä tule tekemään, hän tuli valituksi.”

Julkisuudessa on myös esitetty väitteitä, että tarkoitus ei olisi rakentaa golfkenttää, vaan tehdä rahaa maan läjittämisellä.

Muun muassa näihin väitteisiin Vantaan Golfpuisto Oy vastaa ja kertoo seuraa:

Miten kaikki alkoi - Vantaan kaupungin kilpailutus alueen vuokraamisesta

Vantaan Golfpuisto Oy ja sen perustajat ovat lähteneet hankkeeseen tarkoituksenaan rakentaa laadukas kaikille avoin 18 reikäinen golfkenttä kehä-III:n kupeeseen. Osallistuimme alkuvuodesta 2014 avoimeen tarjouskilpailuun alueen vuokraamisesta golfkentän rakentamista varten. Tarjouspyynnössä ei ollut ehtoa, jossa mitenkään olisi mainittu maanläjitys tai maan vastaanottaminen (alkuperäinen hakuohje). Missään vaiheessa valintaprosessia Vantaan Kaupunki ei tuonut meille ilmi, että maan vastaanottaminen rahoituksen keinona olisi poissulkeva kriteeri. Myöskään tällaista vakuutusta ei tarjousvaiheessa eikä kilpailun voittamisen jälkeen vuokrasopimuksessa ole tehty.

Vantaan kaupunki valitsi Vantaan Golfpuiston (silloinen Petikon Golf Oy) hakemuksen kilpailun voittajaksi kesäkuussa 2014, koska se kaupungin omien valintakriteereiden mukaan oli hakemuksista ylivoimaisesti paras. Kentän rahoitukseen ei hakemuksessa tai valintakriteereissä paneuduttu yksityiskohtaisesti.

Rakentamisen aloitus – ensimmäiset yhdeksän reikää

Jo kilpailutusvaiheessa yhtenä vaihtoehtonamme golfkentän suunnittelijaksi oli yksi tämän hetken kuumimpia golfkenttäarkkitehtejä, englantilainen Martin Ebert, joka sittemmin tuli valituksi suunnittelemaan Vantaan Golfpuiston kentän. Martin on vieraillut Vantaan Golfpuistossa ennen rakentamisen aloittamista ja sen aikana yli 20 kertaa. Martinin kanssa työskentely on ollut opettavaista. Olemme oppineet esimerkiksi sen, että hyvä golfkentän rakentamisen aikana suunnitelmia muutetaan, tarkennetaan ja parannetaan läpi projektin.

Toimenpidelupa golfkentän rakentamiselle saatiin useita kuukausia odotettua myöhemmin ja kentän rakentaminen lähti käyntiin toukokuussa 2015. Koska kentänrakentamiseen on saatu toimenpidelupa, voidaan alueelle vastaanottaa maata ilman ympäristölupaa.

Golfkentän rakentajaksi valittiin maineikas skotlantilainen golfkentänrakennusyritys Nelson & Vecchio, jonka työntekijät ovat rakentaneet golfkenttiä ympäri Eurooppaa. Golfkentän rakentamisesta vastasi projektinjohtajana Kai Hulkkonen.

Golfkentän ensimmäiset yhdeksän reikää sijoittuu laaksomaiselle alueelle, jonka reunat ovat ylempänä ja keskellä virtaa oja. Etuysin maastomuodot tarjoavat luontaisesti hyvät puitteet mielenkiintoisen golfkentän rakentamiseen, eikä sille suunniteltu laajoja maansiirtotöitä. Ensimmäiset yhdeksän reikää avattiin pelaamiselle 7.7.2017, noin vuoden myöhässä aikataulusta.

Pohjoinen alue – jälkimmäiset yhdeksän reikää

Jälkimmäisten yhdeksän reiän alueella oli laaja, n. 20 hehtaarin peltomainen alue. Kyseisen pohjoisen puolen peltoalueen valtasi jokakeväinen tulva. Jotta takaysin alueelle voitaisiin rakentaa mielenkiintoinen ja näyttävät golfkenttä, päätettiin takaysin keskialueelle tehdä isompia maanmuokkaustöitä ja maastoa kohottaa. Maaston kohottaminen tehtiin rakennustyömailta tulevilla ylijäämämailla. Iso osa maamassoista tuli Pasilan Triplan rakennustyömaalta. Ehdoton vaatimus oli, että maamassat ovat puhtaita.

Maamassojen vastaanottamisesta ja koko kenttäalueen infran rakentamisesta on tehty sopimus KRY Rakennus Oy:n kanssa.

Alueelle vastaanotetusta maasta saadaan rahaa. Kyseisellä rahalla olemme rakentaneet golfkenttää. Tämä ei ole laitonta, eikä riko vuokrasopimuksen ehtoja! Vantaan Golfpuiston sopimus takaysin maastonmuokkaustöistä ja maan vastaanottamisesta KRY Rakennus Oy:n kanssa oli kiinteähintainen, eli VaGon saama rahamäärä ei ole ollut riippuvainen tuotujen maamassojen määrästä. Väitteet useiden miljoonien hyödystä eivät pidä paikkaansa.

KRY Rakennus Oy:n kanssa yhteistoimintasopimuksen mukaisen esirakentamisen loppuselvittely on kesken. Golfkentän rakentaminen on noin vuoden myöhässä.

Olemme olleet koko kentän rakentamisen ajan jatkuvassa vuoropuhelussa kaupungin kanssa. Esimerkiksi tieto maan vastaanottamisesta ja alueelle tulleista määristä on toimitettu Vantaalle kuukausittain. Vantaan Kaupungin eri tahojen edustajat ovat tehneet rakentamisen aikana useita katselmuksia golfkenttäalueella. Myös media on uutisoinut maan vastaanottamisesta golfkentän rahoituskeinona jo vuonna 2016. Vantaan Kuntatekniikan keskus jopa päätti Helsingin Sanomien uutisoinnin (11.2.2016) jälkeen hankkia ostopalveluna valvojan (Sweco/Uudenmaan ympäristötekniikka Oy) suorittamaan näytteidenottoa golfpuiston alueelle tuotavista maamassoista. Missään yhteydessä ei ole ilmoitettu, että golfkentän rakentamiseen toimenpideluvalla ei saisi tuoda maamassoja alueen ulkopuolelta.

Takaysin maanmuokkauksen yhteydessä alueen pohjoisen alueen peltojen välissä ollut luotisuora oja on siirretty ja sitä on muokattu luonnonmukaisemmin ja esteettisemmin mutkittelevaksi, jolloin se palvelee paremmin golfkentän reitityssuunnitelmaa. Uudenmaan ELY-keskus on lausunnossaan vesilain mukaisesta luvantarpeesta todennut, että golfpuiston alueen läpi kulkenut puro/noro ei ole vesilain mukainen vesistö eikä sitä voida pitää luonnontilaisena. Näin ollen sen muokkaamiseen ELY-keskuksen mukaan ei tarvitse lupaa. Vantaan Kaupungin ympäristökeskus on tästä eri mieltä. Lausunnossaan kaupungin ympäristökeskus on todennut, että purouoman muotoiluun pitää hakea vesilain mukainen lupa. Toimivaltainen viranomainen asiassa on kuitenkin Uudenmaan ELY-keskus.

Pilaantuneet maamassat

Olemme saaneet Vantaan Kaupungin tarkastusraportista muutama päivä sitten lukea, että Vantaan palkkaama valvoja Sweco / Uudenmaan ympäristötekniikka Oy on näytteenotoissaan löytänyt pohjoisen alueen maamassoista pilaantuneita maita ja rakennusjätettä. Olemme pöyristyneitä näistä väitteistä ja tämä on tullut meille täysin yllätyksenä. Yhtä yllättyneitä olemme siitä, että ensimmäiset näytteet on otettu 2016, ei pilaantuneista näytteistä ole kerrottu Vantaan Golfpuisto Oy:lle mitään.

Golfkentän esirakentamista varten alueelle tuotavien maamassojen vastaanotosta ja valvonnasta vastaa KRY Rakennus Oy. Sitowise Oy, KRY Rakennus Oy:n toimeksiannosta, on vastannut Vantaan Golfpuiston geoteknisestä ja ympäristöhallinnan suunnittelusta, valvonnasta ja on suorittanut tehtäväänsä hankkeen suunnitteluvaiheesta lähtien. Golfkenttätyömaalle on saanut tuoda ainoastaan puhtaita maa-aineksia. Tämä on kerrottu kirjallisesti kaikille kuljetusliikkeille, jotka ovat alueelle ajaneet. Jokaisesta kuormasta on vaadittu kuorma-auton kuljettajan kuittaus siitä, mistä kuorma on tulossa, sekä vakuutus siitä, että kuorma on puhdas.

Kaikki alueelle tuotavat kuormat on tarkastettu portilla, sekä varsinaisen lastin purun yhteydessä. Jos kuormassa on havaittu jotain epäilyttävää, on kuorma eristetty ja tarvittaessa tutkimusten jälkeen poistettu alueelta.

Alueelle tuotujen maamassojen puhtautta on urakoitsijan ympäristökonsulttina valvonut Sitowise Oy. Konsultti on laatinut toiminnalle omavalvontasuunnitelman, jonka mukaisesti alueelle tuotavista maa-aineksista on otettu koko toiminnan ajan näytteitä.

Tämän lisäksi kaupunki on tilannut oman seurannan toiselta johtavalta ympäristökonsultilta Sweco Oy:ltä. Myös Sweco on seurannut alueelle tuotavia maa-aineksia lähes koko rakentamisen ajan. Konsultit ovat ottaneet maa-aineksista satoja näytteitä, joista neljässä on ilmennyt kohonneita pitoisuuksia. Vain yhden näytteen kupari-pitoisuudet ovat ylittäneet Valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 asetetun ylemmän raja-arvon. Seurantoihin vedoten Sitowise on todennut, että alueen maa-ainekset eivät ole pilaantuneet.

Sekä Sitowise että Sweco ovat maineeltaan ja kooltaan Suomen johtavia ympäristöasiantuntijaorganisaatioita.

Golfkenttätyömaalla maa-ainesten seuranta on ollut jopa tiukempaa kuin kaupunkien virallisilla läjitysalueilla johtuen kahdesta eri seurannasta, jotka ovat toimillaan täydentäneet toisiaan.

Sopimuksen mukaisesti golfkentän alueelle tuotava maa-aines tulee olla pilaantumatonta. Piste! Luonnollisestikin selvitämme asiaa KRY Rakennuksen, Vantaan Kaupungin ja muiden viranomaisten kanssa.

Yhteenveto

Väitteet siitä, että golfkentän rakentamisen sijaan hankkeessa olisi tarkoitus tehdä maan läjittämisellä rahaa, on täysin valheellinen. Vantaan Golfpuiston takana on pitkän linjan golfalan ihmisiä, joiden sydän sykkii golfilla ja joiden tarkoitus on rakentaa kaikki golfarit avosylin vastaanottava golfkeskus pääkaupunkiseudun harrastajille.

Toimenpideluvan mukaisesti golfkentän rakentamiseen voidaan käyttää muualta tuotua maa-ainesta ilman ympäristölupaa ja sen vastaanottamisesta saa ottaa rahaa.

Väitteet pilaantuneista maa-aineksista tutkimme ympäristökonsulttien ja viranomaisten kesken erittäin tarkasti ja ryhdymme tämän jälkeen tarvittaviin toimenpiteisiin.

Ja ennen kaikkea Vantaan Golfpuiston toimijat eivät ole erehdyttäneet Vantaan kaupunkia tarjouskilpailussa tai vuokrasopimuksessa kieltämällä maan vastaanottamisen käyttöä kentän rakentamisen rahoituksessa.

Kunnioittaen

Ville Nurmi                                                             Jari Koski
Toimitusjohtaja                                                     Hallituksen puheenjohtaja

 

Comments are closed.